محافظ در معابر آبگیر

در برخی از موارد که احتمال آبگیری و ورود آب وجود دارد، سطح آب عموماً کمتر از 30 سانتیمتر است. اما همین ارتفاع نیز باعث ضرر و زیان می شود.
همانطور که در شکلهای زیر نشان داده شده است شش نوع محافظ دستی در این دسته قراردارند. این مدلها عبارتنداز: BS, BS-t, BDK, BBD, BHV, BSV هستند. نوع اتوماتیک مدلهای  BBD, BHV, BDK نیز وجود دارند که با تحریک سنسور آب و یا سنسور دود و یا حتی سیستم کنترل آتش و دود مرکزی بصورت اتوماتیک عمل میکنند.

نوع فشاری عریض BS Tap

نوع چرخان BDK

نوع فشاری کم عرض BS

نوع کرکره ای BBD

نوع BHV با قابلیت تنظیم ارتفاع

نوع BSV